Orbital Regulatory Affairs

Assumptes regulatoris per a farmacèutica humana i veterinària

Amb més de 20 anys d’experiència i en contacte amb les autoritats nacionals, europees ( Agència Europea del Medicament ) i diverses agències extracomunitàries (Turquia, Rússia, Sud-àfrica i el Marroc).

Orbital Regulatory Affairs oferim un servei complet de consultoria d’assumptes reguladors per a la indústria farmacèutica humana i veterinària*.

El nostre assessorament comença a la fase de recerca i comprèn tant el registre com els estudis d’eficàcia i seguretat o la gestió del projecte, entre d’altres, i es poden contractar els nostres serveis de manera integral o puntual segons les necessitats concretes del client a cadascun dels seus mercats .

* Anteriorment sota la marca Reserco i actualment dins de la divisió Regulatory Affairs d’Orbital Pharma.

Auditoria, certificació, validació, calibratge i formació

Serveis

Orbital Pharma oferim un ampli ventall de serveis de qualificació, ja sigui de manera puntual o com a part d’un projecte integral:

 • Suport a la presentació de sol·licituds de SME a les autoritats europees
 • Suport en aplicacions MUMS
 • Avaluació de l’anàlisi GAP
 • Pla de desenvolupament de productes (estudis a realitzar, estimació de costos, terminis
 • Selecció de partners (definir activitats i requisits)
 • Estratègia reguladora (MUMS, genèrics, productes innovadors)
 • Assessorament regulatori en procediments CP, DCP, MRP i Nacionals
 • Consulta amb agències reguladores
 • Preparació de la documentació dels dossiers dautorització de comercialització
 • Preparació i presentació de documents regulatoris en format validat per vNeeS
 • Qualitat, Seguretat i Eficàcia
 • Reunions prèvies a la presentació
 • Gestionar les sol·licituds nacionals i internacionals d’autorització de comercialització
 • Tractament de les preguntes de les autoritats
 • Seguiment del procediment fins a la resolució
 • Variacions i Renovacions
 • Avaluar i actualitzar els expedients a les normes actuals
 • Transferència i actualització d’expedients en paper en un format electrònic nou
 • Assessorament Científic (sol·licitud, assistència i defensa)
 • Expedients de sol·licitud de LMR
 • Sol·licitud d’assessorament científic a l’Agència Espanyola del Medicament i els Productes veterinaris (AEMPS) i al Comitè de Medicaments d’Ús Veterinari (CVMP).
 • Desenvolupament farmacèutic
 • Desenvolupament analític
 • Desenvolupament complet d’estudis de qualitat
 • Elaboració de Protocols i Informes Finals d´estudis
 • Estudis de residus
 • Estudis de Tolerància a Espècies Animals (TAS)
 • Estudis farmacocinètics i farmacodinàmics (PK / PD)
 • Estudis d’eficàcia a camp i estudis controlats
 • Desenvolupament dels assaigs preclínics i clínics
 • Seguiment dels assaigs
 • Contacte regular amb veterinaris/investigadors durant l’estudi
 • Contracte CRO
 • Realització d’esquemes d’assaigs
 • Coordinació del pla de desenvolupament
 • Coordinar els terminis dels estudis
 • Coordinar les activitats amb altres partners
 • Avaluació i selecció de proveïdors per a estudis
 • Estudis de seguiment
 • Revisió i elaboració de protocols
 • Revisió i elaboració dels informes finals de lestudi
 • Actualització de projectes
 • Suport a la resolució de problemes
 • Disseny de lestudi
 • Desenvolupament de protocols
 • Llicències d’importació
 • Selecció del lloc
 • Establiment d’estudis
 • Capacitació dels participants de l’estudi
 • Seguiment d’estudis incloent visites regulars al lloc
 • Anàlisis estadístiques i Interpretació
 • Informe final de lestudi
 • Fabricació de Contracte conforme a GMP
 • Contacte regular amb els llocs durant els estudis
 • Consultoria de protocols i informes
 • Registre Europeu
 • Variacions i renovacions europees
 • Assessorament científic
 • Contacte amb les autoritats competents