ORBITAL QUALIFICATION

Qualificació i certificació d'instal·lacions, mitjans i equips

Orbital Pharma està acreditada per ENAC per a la certificació d’instal·lacions d’ambient controlat i caracterització de medis isoterms. També qualifiquem equips de procés que requereixen els màxims estàndards de la indústria.

Podem qualificar instal·lacions (sales netes, cabines i locals d’ambient controlat), maquinària (mescladores, envasadores, autoclaus i forns), sistemes informàtics de gestió i control i també processos en totes les fases: disseny (DQ), instal·lació (IQ), operació (OQ) i procés (PQ). A més, estem acreditats per calibrar tot tipus d’elements de mesura i oferim formació en GMP i serveis de qualitat per a tercers .

Un servei integral, dut a terme per professionals perfectament formats i amb una gran experiència que garantirà el perfecte funcionament dels seus equips i processos segons la normativa aplicable.

Garantia de qualitat

Acreditacions

Orbital Pharma estem acreditats segons els criteris recollits a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, per a la realització d’Assaigs al Sector Industrial de verificació d’equips, components i recintes com sales netes, cabines i locals d’ambient controlat, estufes, incubadors , càmeres climàtiques, autoclaus, baguls congeladors, refrigeradors i forns.

Auditoria, certificació, validació, calibratge i formació

Serveis de qualificació

Orbital Pharma oferim un ampli ventall de serveis de qualificació, ja sigui de manera puntual o com a part d’un projecte integral:

 • Internes (els nostres especialistes treballen a l’auditoria de la seva empresa aportant imparcialitat i know-how)
 • De tercers (els nostres auditors analitzen els seus proveïdors, productors o operadors logístics)
 • Instal·lacions
  • Qualificació/validació de sales blanques. Acreditació ENAC per a assaigs de verificació d’equips, components i recintes, al sector industrial per a sales netes, cabines i locals d’ambient controlat. (Determinació de classe; Pressió diferencial; Renovacions/hora; Determinació de la velocitat; Altres determinacions)
  • Temperatura: acreditació ENAC per a assaigs de caracterització de mitjans isoterms
  • Qualificació de serveis de producció: Aigua (pretractament, PW, hPW, WFI) i de serveis industrials (nitrogen, vapor, aire comprimit, etc).
 • Maquinària
  • Equips de mescla
  • Equips d’envasament
  • Autoclaus i forns
 • Sistemes informàtics de gestió i control (CFR21)
 • Processos de barreja (Estèrils, líquids i sòlids orals i semisòlids).
 • Ompliment esterilitzat i envasat de sòlids i líquids orals.
 • Mètodes de neteja.
 • Estudis de penetració de la calor.
 • Processos relacionats amb línies de producció.
 • Combinació de pólvores, combinació de líquids, validació de la fabricació, etc.
 • Validació de processos industrials complets.
 • Temperatura: sondes, registres, etc.
 • Pressió: manòmetres, transductors
 • Massa: balances, etc.
 • Velocitat: anemòmetres
 • Revolucions per minut (taquímetre)